Vương Triều Nhục Dục

Vương Triều Nhục Dục

Empire of Lust

Nội dung phim Vương Triều Nhục Dục

Năm 1398 ở Hàn Quốc, ba nhân vật – thế tử, tướng quân và phò mã – đấu đá giành quyền lực chính trị và quân sự trong bối cảnh thay đổi triều đại.